Об’єднуємо зусилля заради досягнення стандартів демократії, верховенства права та належного урядування в Україні.

Ми у соціальних мережах

Об’єднуємо зусилля заради досягнення стандартів демократії, верховенства права та належного урядування в Україні.

Ми у соціальних мережах
Поширити:
Коментарі:

Про лінгвістичну експертизу проєкту нового Кримінального кодексу

Бер / 23
23

Робоча група з реформи кримінального права долає ще один етап — лінгвістичну експертизу проєкту нового Кримінального кодексу. Її проводять експерти Українського мовно-інформаційного фонду НАН України.

22 березня відбувся вебінар «Експертна логіко-лінгвістична оцінка положень проєкту нового Кримінального кодексу України (контрольний текст станом на 30.01.2023 року) — мовної форми, структури та змісту».

Під час вебінару обговорили виявлені експертами-лінгвістами помилки в тексті проєкту КК.

Список того, що саме перевіряли експерти — подивіться нижче, він цікавий сам по собі: варто кожен законопроєкт перед його остаточним прийняттям піддавати такому аналізу.

Загалом експерти виявили 94 види помилок. Не всі аж такі незначні, як-от на фото, але 95 % з них виправити досить легко.

Адже більшість з цих помилок — це порушення милозвучності, порушення правил чергування «у» – «в», або «із» – «з» – «зо», або «й» – «та» – «і».

Критичних помилок немає.

У висновку зазначено, зокрема:

«Досліджуваний проєкт КК справляє враження добре опрацьованого, професійного, коректно структурованого і логічно викладеного українською мовою тексту, що належить до офіційно-ділового стилю, жанру нормативно-правових документів.

Структурна кваліфікація.

У Кодексі наведено 315 складів злочинів + 131 складів проступків = 446 складів кримінальних правопорушень. Структура тексту проєкту КК виглядає прозорою, логічною і послідовно витримується впродовж усього викладу.

Лексико-концептографічна кваліфікація.

a. Масив лексики проєкту КК налічує 3786 одиниць, 3150 лем. Масив концептів дорівнює 868 одиниць. За результатами опрацювання проєкту ККУ засобами Когнітивної ІТ-платформи «ПОЛІЕДР» також було отримано реєстри дефініцій усіх 868 концептів, що містить проєкт Кримінального кодексу України.

b. Аналіз за допомогою Системи Аналізу Текстів збігів лексики проєкту КК (аналізований / цільовий текст) із лексикою Кримінального кодексу України від 2001 р. показав, що загальний лексичний апарат двох документів близький лише на 61,7 %.

Лінгвосемантична кваліфікація.

За результатами логіко-лінгвістичного дослідження 304 статті проєкту КК кваліфіковано експертами як такі, що не мають зауважень лінгвістичного характеру, 34 статті потребують уточнення, решта 436 статей визначено як такі, що містять різного роду помилки.

На думку експертів, більшість зі встановлених помилок не матимуть серйозних юридичних наслідків й не справлять фатального впливу на розуміння норм права, що викладаються.

Ураховуючи викладене, експерти в цілому позитивно оцінюють проєкт Кримінального кодексу України й вважають, що він після відповідного доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень може бути в установленому порядку винесений на наступні щаблі розгляду й прийняття відповідного нормативно-правового акту України».

І ТЕХНІЧНІ ПОМИЛКИ
1.3. Помилкове слово
1.1. Помилкові дублювання
1.2. Пропущене слово
1.4. Помилка в позначенні (нумерації)

ІІ ПРАВОПИСНІ ПОМИЛКИ
2.1. Порушення норм евфонії (милозвучності)
2.1.1. Порушення правил чергування у – в
2.1.2. Порушення правил чергування із – з – зо
2.1.3. Порушення правил чергування й – та – і
2.1.4. Збіг голосних
2.2. Орфографічні помилки
2.2.1. Окреме написання частки не-
2.2.2. Помилки в написанні прикладки
2.2.3. Неправильне закінчення іменників чол. роду у род. відм.
2.2.4. Некоректне скорочення
2.2.5. Слова у формі, невідповідній Українському правопису (великі та малі літери, з літерами г – ґ)
2.3. Пунктуаційні помилки
2.3.1. Пропущений розділовий знак
2.3.2. Зайвий розділовий знак
2.3.3. Інший розділовий знак
2.3.4. Порушення правила постановки парних знаків

ІІІ СИНТАКСИЧНІ ПОМИЛКИ
3.1. Неправильний порядок слів у реченні
3.2. Неузгодження у відмінках
3.3. Неправильна форма числа
3.4. Неправильне поєднання однорідних членів
3.5. Порушення зв’язку між підметом і присудком
3.6. Порушення норм керування й узгодження
3.7. Неправильне вживання дієприкметникових і дієприслівникових зворотів
3.8. Неузгодження в числі частин складного речення
3.9. Російська синтаксична калька
3.10. Неправильна форма іменника в конструкції «числівник + іменник»
3.11. Неузгодження в часі частин складеного присудку
3.12. Синтаксична неоднозначність (синтаксична омонімія)
3.13. Розщеплений (двослівний) присудок

ІV ЛЕКСИЧНІ ПОМИЛКИ
4.1. Авторські неологізми
4.2. Помилка у вживанні службових частин мови
4.3. Лексика, невідповідна юридичному стилю

V ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ВАДИ
5.1. Помилка в терміні
5.1.1. Некоректний термін
5.1.2. Неуніфікований термін
5.1.3. Інші
5.2. Помилка в дефініції
5.2.1. Некоректна дефініція
5.2.2. Відсутність дефініції
5.2.3. Визначення поняття через обсяг
5.2.4. Хибне коло в дефініції
5.2.5. Наведення дефініції не при першому наведенні терміну
5.2.6. Дефініція в дефініції
5.2.7. Інші

VІ СТИЛІСТИЧНІ ПОМИЛКИ
6.1. Контактне положення однакових чи близьких за звучанням слів
6.2. Недоречна модальність
6.3. Мовна економія (стягнення)
6.4. Мовна надлишковість

VІІ СЕМАНТИЧНІ ПОМИЛКИ
7.1. Вживання слів без урахування значення та контексту (помилки слововживання)
7.2. Смислова неповнота
7.3. Смислова надлишковість
7.4. Поєднання конкретного та абстрактного
7.5. Підміна конкретного невизначеним
7.6. Порушення семантичної сполучуваності
7.7. Смислова незв’язаність
7.8. Тавтологія
7.9. Плеоназм
7.10. Хибна / часткова синонімія
7.11. Негативна семантика
7.12. Порушення семантичної однорідності

VІІІ ФОРМАЛЬНО-ЗМІСТОВІ ВАДИ
8.1. Невідповідність назви статті її змісту
8.2. Неуніфіковане позначення величин, одиниць виміру, часових інтервалів
8.3. Недотримання структури норми
8.4. Часткове структурування

ІХ ФАКТИЧНІ ПОМИЛКИ
9.1. Помилка в записі власного імені (назви)
9.2. Помилка при посиланні на інші нормативно-правові акти чи статті
9.3. Помилка в цифрах
9.4. Помилка в даті
9.5. Видання заявленого за дійсне
9.6. Помилка в класифікації
9.7. Зсув смислового плану

Х ЛОГІЧНІ ПОМИЛКИ
10.1. Порушення логіки викладу
10.1.1. Відсутній смисловий зв’язок між частинами речення
10.1.2. Відсутній зв’язок між реченнями одного блоку думки
10.2. Хибний висновок
10.3. Порушення логічних відношень між поняттями
10.4. Недостатня підстава для висновку
10.5. Суперечність
10.6. Неузгодженість
10.7. Подвійне заперечення
10.8. Порушення закону тотожності
10.9. Підміна поняття
10.10. Логічний стрибок
10.11. Абсурдність

Микола Хавронюк,
член правління Центру політико-правових реформ
Джерело: Фейсбук-сторінка автора

Версія для друку

коментарі